Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin 2023 r.

PDF1_23 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krasocin przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach odrębnymi ustawami.pdf (290,34KB)
PDF2_23 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.pdf (302,50KB)
PDF3_23 w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Gminy Krasocin na 2023 rok.pdf (9,87MB)
PDF4_23 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.pdf (323,13KB)
PDF5_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (2,75MB)
PDF6_23 w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym.pdf (467,07KB)
PDF7_23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa.pdf (216,35KB)
PDF8_23 w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości podatku rolnym i podatku leśnym w tym w formie lącznego zobowiązania pien.pdf (553,79KB)
PDF9_23 w_sprawie_powołania_komisji_przetargowej.pdf (95,64KB)
PDF10_23 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Krasocin w 2023 roku.pdf (510,63KB)
PDF11_23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.pdf (214,09KB)
PDF12_23 w sprawie ustalenia terminow rekrutacji do klas pierwszych w szkolach podstawowych oraz w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych.pdf (3,36MB)
PDF13_23 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Krasocin.pdf (734,05KB)
PDF14_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (253,13KB)
PDF14A_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (206,19KB)
PDF15_23 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie r.pdf (1,40MB)
PDF16_23 w sprawie powolania komisji konkursowej w celu opiniowania zlożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru.pdf (1,36MB)
PDF17_23 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (94,84KB)
PDF18_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (235,87KB)
PDF19_23 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości.pdf (735,09KB)
PDF20_23 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.pdf (98,35KB)
PDF21_23 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnospra.pdf (99,23KB)
PDF22_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (434,28KB)
PDF23_23 w sprawie opisu systemu informatycznego używanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki oraz zasad ochrony danych i ich zbiorów.pdf (15,99MB)
PDF24_23_zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy Krasocin.pdf (1,47MB)
PDF25_23 w sprawie przyjęcia do realizacji rekomendacji związanych z dostosowaniem usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób niepelnosprawnych w Urzedzie Gminy Krasocin.pdf (20,59MB)
PDF26_23 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół na rok 2023 dla których organem prowadzacym jest Gmina Krasocin.pdf (8,57MB)
PDF27_23 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (96,97KB)
PDF28_23 w sprawie wysokości stawek opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wewnętrznych oraz nieruchomościach gminnych będących własnością Gminy Krasocin.pdf (109,79KB)
PDF29_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (183,08KB)
PDF30_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (470,01KB)
PDF31_23 w sprawie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie gminy Krasocin.pdf (7,56MB)
PDF32_23 w sprawie ustanowienia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Krasocin oraz Urzędu Gminy Krasocin.pdf (4,96MB)
PDF33_23 sprawie powołania komisji ds. kwalifikowania wniosków w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Krasocin.pdf (383,62KB)
PDF34_23 w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu służbowego Gminy Krasocin.pdf (6,03MB)
PDF35_23 w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu służbowego Gminy Krasocin.pdf (5,99MB)
PDF36_23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Czostków.pdf (362,75KB)
PDF37_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (765,49KB)
PDF38_23_w_sprawie_zmian_w_budżecie_gminy_na_2023r.pdf (353,24KB)
PDF39_23 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego doskonalącego ćwiczenia obronnego.pdf (365,16KB)
PDF40_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (155,82KB)
PDF41_23 w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w posiadaniu Gminy Krasocin.pdf (783,98KB)
PDF42_23 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (94,03KB)
PDF43_23 w sprawie sprawie zmian wbudżecie gminy na 2023r.pdf (338,86KB)
PDF44_23 w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych.pdf (103,61KB)
PDF45_23 w sprawie powołania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli zastrzeżone w UG Krasocin.pdf (90,70KB)
PDF46_23 w sprawie powołania określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespól ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie informatycznym w UG Krasocin.pdf (112,43KB)
PDF47_23 w sprawie powołania określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespól ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kr.pdf (118,25KB)
PDF48_23 w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Krasocin.pdf (117,16KB)
PDF49_23 w sprawie sprawie zmian wbudżecie gminy na 2023r.pdf (255,59KB)
PDF50_23 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oraz regulaminu organizacji dyżuru wakacyjnego w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.pdf (926,03KB)
PDF51_23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie.pdf (358,40KB)
PDF52_23 w sprawie sprawie zmian wbudżecie gminy na 2023r.pdf (213,84KB)
PDF53_23 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf (87,78KB)
PDF54_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (231,86KB)
PDF55_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (296,53KB)
PDF56_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (506,48KB)
PDF57_23 w sprawie zatwierdzenia indywidualnej diagnozy potrzeb Samorządowego Przedszkola w Olesznie.pdf (430,95KB)
PDF58_23_w_sprawie_powołania_komisji_odbiorowej.pdf (160,93KB)
PDF59_23 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krasocin.pdf (714,53KB)
PDF60_23 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Krasocin.pdf (229,00KB)
PDF61_23 w_sprawie_powołania_komisji_przetargowej.pdf (96,93KB)
PDF62_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (332,96KB)
PDF63_23 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (95,27KB)
PDF64_23 w_sprawie_powołania_komisji_przetargowej.pdf (95,25KB)
PDF65_23 w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Krasocin.pdf (236,36KB)
PDF66_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (283,46KB)
PDF67_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (226,40KB)
PDF68_23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Chotów.pdf (103,62KB)
PDF69_23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (228,16KB)

PDF71_23_Zarządzenie_w_sprawie_powołania_komisji_przetargowej.pdf (96,75KB)
PDF72_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (527,09KB)
PDF73_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (317,22KB)
PDF74_23 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (154,66KB)
PDF75_23 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.pdf (195,69KB)
PDF76_23 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.pdf (172,02KB)
PDF77_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (371,17KB)
PDF78_23 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (96,79KB)
PDF79_23 w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w konkursie organizowanym przez Wójta Gminy Krasocin pn. „Super Zbieracz”. Edycja II dla wszystkich dzieci ze żłobka przedszkoli.pdf (202,05KB)
PDF80_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (655,97KB)
PDF83_23 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.pdf (177,68KB)
PDF84_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (477,13KB)
PDF85_23 w sprawie zatwierdzenia indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie.pdf (2,81MB)

PDF87_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (256,85KB)
PDF86_23 w sprawie zatwierdzenia indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła n w Bukowie.pdf (3,04MB)
PDF88_23 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (150,54KB)
PDF90_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (836,05KB)
PDF91_23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Chotów i Czostków.pdf (76,82KB)
PDF92_23 w sprawie powołania komisji ds. kwalifikowania wniosków w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Krasocin.pdf (79,70KB)
PDF93_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (809,60KB)
PDF94_23 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej.pdf (95,90KB)
PDF95_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (362,84KB)
PDF96_23 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Krasocin na rok 2024 r. wraz z projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2024-2033.pdf (10,23MB)
PDF98_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (472,23KB)
PDF99_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (517,39KB)
PDF100_23 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (102,98KB)
PDF101_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (333,38KB)
PDF102_23 w sprawie powołania komisji do odbioru.pdf (931,53KB)
PDF105_23 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.pdf (154,48KB)
PDF106-2023 w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Krasocin z mocy prawa.pdf (186,77KB)
PDF107_23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.pdf (462,00KB)
PDF108_23 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2024 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.pdf (81,21KB)
PDF109_23 w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Krasocin z mocy prawa.pdf (186,77KB)
PDF110_23 w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów.pdf (4,24MB)