Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

A799

Lp.

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI

1.

Numer wpisu w spisie kart

 

2.

Zakres przedmiotowy wniosku w sprawie wydania

Art. 72 ust. 6 i 6a  ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2373.)

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach nr ewid. 440 i 441 obręb Stojewsko

 

3.

Znak sprawy

RI.6730.16.2022.ZP

4.

Data złożenia

29.04.2022r. 

5.

Dane wnioskodawcy

(Imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba adres REGON)

 

M&S Energia sp. z o.o.

 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Mapa zasadnicza, załącznik z określeniem granic terenu objętego wnioskiem dla części działki, załącznik z określeniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy, kopia decyzji środowiskowej.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Krasocin

8.

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,  numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy w Krasocinie - Referat Inwestycji
pok. 15, tel. 39 17 026

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania

(informacja o uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu wniosku – numer wpisu w wykazie decyzji)

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

11.

 

Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12.

uwagi