Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej "k.p.a", art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o udostępnianiu informacji", zawiadamiam że na wniosek Pana Roberta Stankiewicza zamieszkałego w Ludyni, którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje Pan Jerzy Górski, złożony 26.04.2022r.,zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie "Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na działce nr ewid. 139, obręb 0013 Ludynia, gm. Krasocin".

PDFZAWIADOMIENIE_RROŚ.6220.8.2022.RROŚGK2.pdf