Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Sesja Rady Gminy Krasocin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2269 i poz. 2317) zwołuję XLII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XLII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
3) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032;
5) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2022 rok.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XLII. sesji Rady Gminy Krasocin.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski