Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVIII Sesja Rady Gminy Krasocin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), zwołuję XXXVIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 października 2021 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XXXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasocin za rok szkolny 2020/2021.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
6. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Krasocin, Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin, Wójta Gminy Krasocin, Z-cę Wójta Gminy Krasocin, Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Oleszno stanowiących własność Gminy Krasocin;
2) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
5) zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

8. Wolne wnioski.
9. Informacje i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad XXXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Sitkowski