Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Gminy Krasocin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129, z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), zwołuję XXXVII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad XXXVII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy Krasocin za bezzasadną;
2) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasocin;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2021-2031;
4) zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XXXVII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Sitkowski