Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz za 2020r.

Spis formularzy A -karty informacyjne dla:

- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o wydanie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

A 754

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działkach 1563/1, 1563/2, 1563/3 oraz na części działki 1563/4, obręb Oleszno.

********************

A 755

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 377, obręb Skorków, gmina Krasocin.

Sovareto Sp. z o.o.,
ul. Turystyczna 78,

26-067 Strawczynek

A 756

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 45 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 371/97 obręb 0027 położonej w miejscowości Bukowa.

Pani Anna Grzegorczyk
(pełnomocnik)
ul. Marmurowa 5,
Szewce, 26-052
Sitkówka Nowiny,
reprezentująca firmę
Dino Polska S.A.
ul. Ostrowska 122,
63-700 Krotoszyn

A 757

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o wymierzenie kary pieniężnej, o których mowa w art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 55).

1. Zarząd Dróg Powiatowych
we Włoszczowie
ul. Jędrzejowska 81, 
29 -100 Włoszczowa

2. Starosta Włoszczowski
ul. Wiśniowa 10,
29-100 Włoszczowa
3. TRAKT  S.A 
Górki Szczukowskie 1,
26-065 Piekoszów

A 758

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na 10 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 289/5 obręb 0023  w miejscowości Wola Świdzińska.

Lasy Państwowe Nadleśnictwa
Włoszczowa ul. Kolejowa 23,
29-100 Włoszczowa

A 759

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: pod nazwą „ Budowa hali produkcyjnej do przerobu drewna mokrego i pomieszczeń socjalno- biurowych oraz zasieku trocin w miejscu obecnej hali „ogrodu” , która zostanie objęta rozbiórką”.

Tartak „OLCZYK” Sp.z o.o.
Świdno 1,
29-105 Krasocin

A 760

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 4 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1250 obręb 0016 Oleszno, położonej w ciągu drogi powiatowej nr 0258T Oleszno – Wola Świdzińska – Świdno – Krasocin, 9 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1900 obręb 0016 Oleszno, położonej w ciągu drogi powiatowej nr 0258T Oleszno – Wola Świdzińska – Świdno – Krasocin.

Zarząd Dróg Powiatowych
we Włoszczowie

A 761

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 4 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 369/18 obręb 0027 w miejscowości Bukowa.

LHOIST BUKOWA Sp. z o.o.
w Bukowej, ul. Osiedlowa 10,
29-105 Krasocin

A 762

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: pod nazwą „Przebudowa ulicy Szkolnej w Olesznie”

Gmina Krasocin ,
ul. Macierzy Szkolnej 1,
29-105 Krasocin

W imieniu której działa
p. Karol Kossakowski

A 763

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu obsady bydła w gospodarstwie do 96,5 DJP oraz budowie silosu na kiszonkę na działce nr ewidencyjny 10/3 w miejscowości Kozia Wieś, gmina Krasocin”.

 

Osoba fizyczna

A 764

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie  1 drzewa  rosnącego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  790 obręb 0011  w miejscowości Krasocin

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Młynarska 2,
97-300 Piotrków Trybunalski

A 765

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą  „Przebudowa drogi powiatowej nr 0401 T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Włoszczowie
ul. Jędrzejowska 81
29-100 Włoszczowa

A 766

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą„ Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2098 (obręb 0016) w miejscowości Oleszno gmina Krasocin”.

Elektrownia PV 57 Sp. z o.o.,
ul. Puławska2, 02-566 Warszawa

A 767

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą„ Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2092( obręb 0016) w miejscowości Oleszno gmina Krasocin.

Elektrownia PV 59 Sp. z o.o.,
ul. Puławska2, 02-566 Warszawa

A 768

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.: Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 382 i 383, obręb Skorków, gmina Krasocin.

 

Sovareto Sp. z o.o., ul. Turystyczna 78, 26-067

Strawczynek

A 769

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie wiaty magazynowej wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczna na działkach  ewid. nr 4847 ; 4850; 4853; 4856 obręb Świdno , gm. Krasocin”.

 

Tartak „OLCZYK” Sp. z o.o. Świdno1, 29-105 Krasocin

A 770

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia   polegającego na Budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja : Chotów działka nr 81/3

Gmina Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

 

Spis formularzy B - karty informacyjne dla:

- postanowień
- decyzji
- wskazań lokalizacyjnych

B 740

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW i powierzchnią zabudowy do 12,93 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1367 w miejscowości Oleszno, gm. Krasocin.

SŁONECZKO III
Sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski

B 741

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Krasocin I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Oleszno, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 2107, obręb 0016 Oleszno.

Energy Solar 26 Sp. z o.o, ul. Warecka 11A , 00-034 Warszawa

B 742

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 028) obręb Oleszno , gmina Krasocin, planowanego do realizacji na działce ewid. nr 2098, obręb Oleszno.

PV 460Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

B 743

Decyzja zezwalająca na usunięcie 44 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 371/97 obręb 0027 położonej w miejscowości Bukowa

Pani Anna Grzegorczyk (pełnomocnik) ul. Marmurowa 5, Szewce, 26-052 Sitkówka Nowiny, reprezentująca firmę Dino Polska S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

B 744

Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 289/5 obręb 0023  w miejscowości Wola Świdzińska

Lasy Państwowe Nadleśnictwa Włoszczowa ul. Kolejowa 23, 29-100 Włoszczowa

B 745

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 377, obręb Skorków, gmina Krasocin”,

Sovareto Sp. z o.o., ul. Turystyczna 78, 26-067

Strawczynek

B 746

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji na działkach 1563/1, 1563/2, 1563/3 oraz na części działki 1563/4, obręb Oleszno.

Osoba fizyczna

B 747

Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 drzew rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 369/27 obręb 0027  w miejscowości Bukowa.

LHOIST BUKOWA Sp. z o.o. w Bukowej, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin

B 748

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – uchyla zaskarżoną decyzję w całości i umarza postępowanie pierwszej instancji w całości.

TRAKT  S.A  Górki Szczukowskie 1,

26-065 Piekoszów

B 749

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o wymierzenie kary pieniężnej, o których mowa w art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 55).

1. Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81,  29 -100 Włoszczowa

2. Starosta Włoszczowski ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

B 750

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2098 (obręb 0016) w miejscowości Oleszno gmina Krasocin”.

Elektrownia PV 57 Sp. z o.o.,
ul. Puławska 2,
02-566 Warszawa

B 751

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 2092 (obręb 0016) w miejscowości Oleszno gmina Krasocin”.

Elektrownia PV 59 Sp. z o.o.,
ul. Puławska 2,
02-566 Warszawa

B 752

Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa  rosnącego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  790 obręb 0011  w miejscowości Krasocin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

B 753

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  pn.: Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 382 i 383, obręb Skorków, gmina Krasocin

Sovareto Sp. z o.o., ul. Turystyczna 78,
26-067 Strawczynek

B 754

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Przebudowa ulicy Szkolnej w Olesznie”, planowanego do realizacji  przez Gminę Krasocin

Gmina Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1,
29-105 Krasocin

B 755

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej do przerobu drewna mokrego i pomieszczeń socjalno - biurowych oraz zasieku trocin w miejscu obecnej hali „ogrodu” , która zostanie objęta rozbiórką”, planowanego do realizacji przez Tartak „OLCZYK” Sp. z o.o., Świdno 1, 29-105 Krasocin.

Tartak „OLCZYK” Sp. z o.o.
Świdno1, 29-105 Krasocin

B 756 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Zwiększeniu obsady bydła w gospodarstwie do 96,5 DJP oraz budowie silosu na kiszonkę i silosu na zboże na działce nr ewidencyjny 10/1, 10/3 w miejscowości Kozia Wieś, gmina Krasocin”. Osoba fizyczna