Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia

 • Zawiadomienie

  Wójt Gminy Krasocin zawiadamia że na wniosek Inwestora Grupa Taurus Sp. z o.o. S.k., ul. ks. Józefa Czempiela 29/7, 41-506 Chorzów ‚złożony w dniu 06.05.2021r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „Budowle instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy 2 MW - dwa moduły o mocy 1 MW"

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t. J. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ./ w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247/ Wójt Gminy Krasocin zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydanym w dniu 26.04.2021r. postanowieniu o zawieszeniu postępowania  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi w zakładzie Lhoist Bukowa" „planowanego na działce nr ewidencyjny 369/27 obręb Bukowa, gmina Krasocin „ do czasu złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Krasocin zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Lhoist Bukowa Sp. z o.o., Bukowa ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin ,że w dniu 26.04.2021 r. zostało wydane postanowienie - znak: RROŚ.6220.4.6.2021.RROŚGK2 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi w zakładzie Lhoist Bukowa" „planowanego na działce nr ewidencyjny 369/27 obręb Bukowa, gmina Krasocin.

 • Obwieszczenie

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin

  Na podstawie art. 17 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krasocin uchwały Nr XXIX/265/21 z dnia 4 lutego 2021 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Krasocin. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Obwieszczenie

  o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin

  Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krasocin uchwały Nr XXIX/264/21 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania wjej sprawie.

 • Zawiadomienie

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.02.2021 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 10,03,2021 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu 3x1HDPE wraz z kablami Z-XOTKtsd 36J, XzTKMXpw2x2x0,8 pod dnem rzeki Czarna z Olszówki (dz. nr ewid. 79 obr. Oleszno, gm. Krasocin, pow. włoszczowski).

 • Obwieszczenie

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 310 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne znak: WA.ZUZ.3.421 0.194.2021. DM na wykonanie urządzeń wodnych w tym: likwidację, przebudowę i wykonanie odcinków rowów przydrożnych wraz z przepustami i zastawkami w ciągu tych rowów; wykonanie studni chłonnych; likwidację i wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych oraz usługi wodne tj. odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi i ujętych w system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska".

 • Zawiadomienie

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26,02.2021 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 0903.2021 r.) w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Włoszczowskiego z dania 28 listopada 2013 r. znak: ROL.6341.52.2013.11, zmienionej decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.424.246.2018.MS z dnia 30.04.2019 r. udzielającej spółce H+H Silikaty spółka akcyjna pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi.

 • Akcja „Zielony Rekord”

  Biorąc udział w akcji należy:
  1. Posadzić dowolną ilość roślin w swoim biurze, domu, na działce lub w ogrodzie.
  2. Podać liczbę zasadzonych roślin, zrobić zdjęcie przed i po nasadzeniu oraz opublikować je w mediach społecznościowych i oznaczyć hasztagiem #ZielonyRekord.