Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia

 • Zawiadomienie - obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.), dalej: k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094, ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia o zebraniu niezbędnych dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wydobyciu piasku ze złoża piasków kwarcowych "Niwiska" metodą odkrywkową", planowanego przez H+H Polska Sp. z o.o., Zakład Ludynia, Krasocin, 29-105 Krasocin.

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 12.10.2023r.

  Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czostków III" na terenie gminy Krasocin oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 • ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej k.p.a, art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1094), zawiadamiam że na wniosek Pana Sebastiana Stolarczyka, Dąbrówki 4, 29-105 Krasocin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Podział nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną". Ww. przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji na działce o nr ewid.160 obręb Oleszno, gmina Krasocin.

 • ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775ze zm.), zwanej dalej „k.p.a", art.73 ust l i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1049), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji", zawiadamiam że na wniosek Tartak „OLCZYK" Sp. z o.o. Świdno 1, 29-105 Krasocin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa tartaku w obrębie działek ewidencyjnych nr 4728, 4729, 4730, 4731, 4732 w miejscowości Świdno, gmina Krasocin, powiat włoszczowski".

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz.775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1094), Wójt Gminy Krasocin, zawiadamia Strony że na wniosek strony w dniu 15września 2023r. wydane zostało postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: RROŚ.6220.7.5.2023.RROŚGK2 z dnia 01.09.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa".

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego {tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz.775) dalej zwaną k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1094), Wójt Gminy Krasocin, po rozpatrzeniu wniosku Solarius Technology Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, zawiadamia Strony o wydanej w dniu 01.09.2023r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa".

 • Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.,poz. 1094), informuję że w dniu 01.09.2023r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa". Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czostków Il" na terenie gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 1 7 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIX/269/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czostków 11" na terenie gminy Krasocin zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czostków Il" na terenie gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN Z DNIA 23.08.2023 r.

  Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CZOSTKÓW 11" na terenie gm. Krasocin.