Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia

 • ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji

  Wójt Gminy Krasocin, na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa fermy drobiu" , planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 2518, obręb Oleszno, gmina Krasocin, zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

 • ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji

  Wójt Gminy Krasocin, działając na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), zawiadamia społeczeństwo o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa fermy drobiu" , planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 2518, obręb Oleszno, gmina Krasocin.

 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Krasocin

  Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1, art. 8g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 i 5 oraz art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krasocin w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwały nr LXVII/586/23 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Krasocin oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu ogólnego.

 • Ogłoszenie

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 399), przekazujemy do wiadomości mieszkańców następujące informacje:

  Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbierania odpadów na terenie gminy Krasocin od 01.01.2024 do 31.12.2025 jest:

  Adam Bielas CZYSTOPOL ul. Partyzantów 114, 29-100 Włoszczowatel. 694046785.
 • ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Zgodnie z art. 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej „k.p.a", art.73 ust l i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1094), zwanej dalej "ustawą o udostępnianiu informacji", zawiadamiam że na wniosek Gminy Krasocin złożony przez Pełnomocnika Pana Dobiesława Śliza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Krasocin wraz z projektem budowy sieci kanalizacyjnej dla północnej części gminy Krasocin".

 • OBWIESZCZENIE

  Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Krzysztof, Karol Przepióra 29-105 Krasocin, Oleszno, ul. Włoszczowska 13a, złożony 12.03.2024r. (uzupełniony 18.03.2024r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. Budowo budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej, możliwej obsady inwentarza 1 996 szt. (279,44 DPJ) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 2350, obręb 0016 Oleszno, gmina Krasocin.

 • ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775),zwanej dalej „k.p.a", art.73 ust 1 i mi. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1094), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji", zawiadamiam że na wniosek Gospodarstwa Rolnego Krzysztof, Karol Przepióra 29-105 Krasocin, Oleszno, ul. Włoszczowska 13a, złożony 12.03.2024r. (uzupełniony 18.03.2024r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej, możliwej obsady inwentarza 1 996 szt. (2 79, 44 DPJ) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 2350, obręb 0016 Oleszno, gmina Krasocin.

 • OBWIESZCZENIE

  Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Tartak "OLCZYK" Sp.z o.o. Świdno 1, 29-105 Krasocin, złożony w dniu 20.09.2023r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą II Rozbudowa tartaku w obrębie działek ewidencyjnych nr 4728, 4729, 4730, 4731, 4732 w miejscowości Świdno, gmina Krasocin, powiat włoszczowski".

 • ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) - dalej kpa, art. 64 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) - dalej ustawa ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 11 Rozbudowa tartaku w obrębie działek ewidencyjnych nr 4728, 4729, 4730, 4731, 4732 w miejscowości Świdno, gmina Krasocin, powiat włoszczowski", zawiadamiam o podjęciu zawieszonego postanowieniem RROŚ.6220.11.11.2023.RROŚGK2 z dnia 15.02.2022r. postępowania w przedmiotowej sprawie, w związku ze złożonym w dniu 12.03.2024r. przez Inwestora raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 • Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.,poz. 1094), informuję że w dniu 27.02.2024r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Podział nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną", zaplanowanego do realizacji na działce o nr ewid.160 obręb Oleszno, gmina Krasocin.