Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona środowiska komunikaty i ogłoszenia

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 9, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.", art. 74 ust. 3 i 3a, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, t, art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zwanej dalej "ustawą ooś", w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h", w zakresie obejmującym następujące elementy:
  - przebudowa wiaduktów nad linią kolejową i wiaduktu kolejowego,
  - budowa/przebudowa dróg technologicznych wzdłuż linii kolejowej,
  - wykonanie obustronnego ogrodzenia linii kolejowej,
  w celu dostosowania linii kolejowej do poruszania się pociągów z prędkością 250 km/h,

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

  Stosownie do przepisów art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 i 49a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 grudnia 2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak: Rl.6730.33.2021.ZP dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji: na działce nr ewid. 1367, obręb 0016 Oleszno, gmina Krasocin.

 • Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji

  Wójt Gminy Krasocin, na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 735), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów - Ludynia" zawiadamia Strony postępowania  o możliwości zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

 • OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin zatwierdzonej uchwałą nr XXXIX/338/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 8 listopada 2021 r.

 • Informacja Wójta Gminy Krasocin

  Na podstawie art. 3 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 247 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany nr 10 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • OBWIESZCZENIE

  Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek złożony w dniu 16.06.2021r. przez Lhoist Bukowa Sp. z o.o. „Bukowa ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji sorbacalu w zakładzie Lhoist Bukowa", planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 369/33, 369/32 obręb Bukowa, gmina Krasocin.

 • Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Zgodnie z art. 614 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), zwanej dalej „k.p.a”, art.73ust.1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.247), zwanej dalej "ustawą o udostępnianiu informacji", zawiadamiam że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa złożony w dniu 11.08.2021r. (uzupełniony 26.08.2021r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów - Ludynia"

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr ewid. 2/2, 2/4, 2/5 obręb 0003 Chotów gm. Krasocin, zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach
  określonych w poniższym pouczeniu. 

  W związku z powyższym informuje się, iż w każdym stadium postępowania strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym
  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Krasocinie w godz. pracy urzędu (tel. 41 39 17 026, e-mail: gmina@krasocin.com.pl).
   

 • Obwieszczenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

  Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.09.2021r. do 29.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, w godzinach pracy urzędu oraz o opublikowaniu ww. opracowań na urzędowej stronie gminy. Zasięg obszarowy zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin obejmuje część obrębu Krasocin, zlokalizowaną przy granicy z obrębami Nowy Dwór i Ostrów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2021r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1,29-105 Krasocin, saJa nr 3. 


   

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko

  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego pieca do wypału wapna wraz z  obiektami  towarzyszącymi w  zakładzie  Lhoist Bukowa.