Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Krasocin, Łopuszno, Słupia Konecka”.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 5 października 2021 do dnia
20 października 2021r. 

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariatach poszczególnych Urzędów Gmin
lub wysyłać e-mailem do:
Rafał Graczkowski – e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Krasocin, Łopuszno, Słupia Konecka”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.
 

PDFDIAGNOZA STRATEGIA LOPUSZNO KRASOCIN SLUPIA KONECKA 29.09. 2021.pdf (3,32MB)
DOCFORMULARZ UWAG - DIAGNOZA.doc (58,50KB)
 

W pierwszych miesiącach 2021r. odbyły się 2 spotkania inicjujące powołanie partnerstwa na rzecz opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030”.  Konieczność opracowania Strategii wynika ze zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku. Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii gmin, w tym także strategii ponadlokalnych. Inwestycje z nich wynikające mają być preferowane podczas naborów o środki Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. Gminy mogą realizować tego typu Strategie ponadlokalne w formie porozumień międzygminnych. I takie porozumienie planowane jest do podpisania w dniu 01.07.2021r. w Słupi. Poniżej stosowna uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia.

PDFUchwała - porozumienie.pdf (170,18KB)