Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i komunikaty

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „PBW przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wraz z zabudowaniami  gospodarczymi w miejscowości Zabrody” przewidzianego do realizacji:

  -na działkach o numerach ewidencyjnych: 1323/1, 1323/2, 1310/4, 1310/5, 1309, 1215, 1216 obręb 0025 Żeleźnica-Zabrody gm. Krasocin,

  -na części działek o numerach ewidencyjnych: 1263/2, 1264, 1265, 1322, 1285/2, 1286, 1323/3, 1310/1, 1310/3, 1320, 1319, 1317, 1316, 1312, 1311, 1308, 1307, 1306, 1298, 1293, 1259, 1255, 1137, 1135/3, 1135/1, 1136, 1132` obręb 0025 Żeleźnica-Zabrody gm. Krasocin;

  zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 • OBWIESZCZENIE

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz. 1478 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych ze studni o głębokości 70 m znajdującej się na działce o nr ewid. 538 obręb 0020 Sułków, gm. Krasocin, pow. włoszczowski, na terenie wiejskiego ujęcia wód podziemnych w m. Sułków.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  a podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2023r., 977 ze zm.) oraz art.  49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 01.12.2023r. wydana została Decyzja Nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na części działek o nr ewid.: -1323/1, 1311, 1310/3, 1310/4, 1323/3, 1286 obręb 0025 Żeleźnica-Zabrody gm. Krasocin.

   

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 106 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 listopada 2023r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 938/2 obręb 0007 Gruszczyn, gm. Krasocin, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został przesłany do uzgodnienia.

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi (do 2 szt.) oraz magazynami energii (do 2 szt.) na części działki o nr ewid. 368/1 obręb Rogienice gm. Włoszczowa; zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrody” na części działek o nr ewid.:

  -1323/1, 1310/3, 1310/4, 1323/3, 1286, 1311 obręb 0025 Żeleźnica - Zabrody;

  zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 • OBWIESZCZENIE

  Starosta Włoszczowski, działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadamia że w dniu 26.10.2023 r. zostało wydane postanowienie uzgadniające, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji o warunkach zabudowy na rzecz Spółki Solarius Technology p. z o. o., ul. Powązkowska 15, 01-797,Warszawa, działającej za pośrednictwem pełnomocnika p. Izabeli Kędroń, ul. Krasickiego 36 A, 30-503 Kraków dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi (do 2 szt.) oraz magazynami energii (do 2 szt.) na terenie gminy Włoszczowa, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 368/1 obręb Rogienice, gmina Włoszczowa, woj. świętokrzyskie.

   

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023, poz. 779, ze zm.) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 23.10.2023r. wydało decyzję ostateczną znak: j.w., którą Kolegium uchyliło w całości decyzję nr 5/2022 Wójta Gminy Krasocin z dnia 10.07.2023r. Znak: RI.6733.1.5.2022.ZP o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 938/2 obręb 0007 Gruszczyn, gm.Krasocin, z uwagi na naruszenie art. 124 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556, ze zm.), a sprawę przekazało do organu I instancji, celem ponownego rozpoznania.

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz art.  49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20.10.2023r. wydana została Decyzja Nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki na części działki o nr ewid. 449 obręb 0009 Karolinów gm. Krasocin.