Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i komunikaty

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., art. 74 ust. 3, ust. 3a, 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, t, art. 75 ust. 5, art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej ustawą ooś, w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h", zawiadamiam strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ogłoszeniem z 23 czerwca 2022 r., znak: WOOŚ.420.7.2020.AZi.85, podał do publicznej wiadomości informację o możliwości składania uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu w ramach udziału społeczeństwa, w trzydziestodniowym terminie od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 28 lipca 2022 r. włącznie, do siedziby RDOŚ w Łodzi.

 • OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 3 ust. I pkt 11, art. 33 - 35, art. 79 ust. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej ustawą ooś, w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h", podaję do publicznej wiadomości, że: podaję do publicznej wiadomości, że: na wniosek z dnia 18 marca 2020 r., znak: 10S5-4425-13.712020, PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. reprezentowanych przez pełnomocnika, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h".

 • UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

  W dniu 17.06.2022 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Karolinowie z siedzibą: Karolinów 21A, 29-105 Krasocin, na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Stroje na medal" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.

 • DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  "Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działce o numerze ewidencyjnym 139, obręb 0013 Ludynia gm. Krasocin"

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz.735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zmianami), Wójt Gminy Krasocin, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Górskiego działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pana Roberta Stankiewicza, zawiadamia Strony mo wydanej w dniu 14.06.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działce o numerze ewidencyjnym 139, obręb 0013 Ludynia gm. Krasocin".

 • Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zmianami), informuję że w dniu 14.06.2022r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, na działce o numerze ewidencyjnym 139, obręb 0013 Ludynia gm. Krasocin".

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § I i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503), Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 • OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Krasocin zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/18 z dnia 19 stycznia 2018r., w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w posiadaniu Gminy Krasocin, ogłasza o zbyciu 1 drzewa z gat. topola czarna, które rośnie na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1499/2 obręb ewidencyjny Mieczyn, położonej w miejscowości Huta Stara, stanowiącej własność Gminy Krasocin.