Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i komunikaty

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 28 ust. 3 w związku ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), a także na podstawie 2 pkt 3 w związku z 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186, z późn. zm.).

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi

  zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004 (Dz. Urz. Woj. Święt., poz. 1457, z późn. zm.), w związku z czym informuje się zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Ostoja Przedborska o możliwości składania uwag i wniosków do przygotowywanego projektu zarządzenia.

 • Ogłoszenie naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie

  Wójt Gminy Krasocin zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Szczegóły w zarządzeniu nr 5/22. Formularz zgłoszeniowy publikujemy w załączonym pliku.

 • Decyzja Starosty Powiatowego

  Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f oraz ust. 5 i 5a, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Włoszczowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 333/1 o pow. 0,0045 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin orzekam
  1. Ustalić odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 333/1 O Pow. 0,0045 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy - Skorków - Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Etap 1" - kategoria obiektu budowlanego: XXV, w wysokości 391,00 zł  (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100).
  2. Zobowiązać Zarząd Powiatu Włoszczowskiego do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, odszkodowania ustalonego w punkcie I przedmiotowej decyzji, a następnie przekazania niniejszego odszkodowania na okres 10 lat do depozytu sądowego. 
  3. Odszkodowanie, o którym mowa w punkcie 1 decyzji, podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
   

 • Decyzja Starosty Powiatowego

  Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f oraz ust. 5 i 5a, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Włoszczowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 330/1 o pow. 0,0045 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin orzekam 

  1. Ustalić odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 330/1 o pow. 0,0045 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T o długości ok. 4,6 km
  na odcinku Występy - Skorków - Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - Etap 1" - kategoria obiektu budowlanego: XXV, w wysokości 1 421,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia jeden złotych i 00/100).
  2. Zobowiązać Zarząd Powiatu Włoszczowskiego do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, odszkodowania ustalonego w punkcie 1 przedmiotowej decyzji, a następnie przekazania niniejszego odszkodowania na okres 10 lat do depozytu sądowego.
  3. Odszkodowanie, o którym mowa w punkcie 1 decyzji, podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
   

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. I if ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r, poz. 1363 tj.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz j ego ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 tj.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) Starosta Włoszczowski zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.06.2021r. Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa; w imieniu którego działa pełnomocnik: P. Jerzy Bajer - Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dożynkowa 8c, 31-234 Kraków; wydana została decyzja w dniu 31.12.2021r. znak: AB.6740.2.2.2021.y o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska".
   

 • Obwieszczenie

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
   

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 22.12.2021 r.

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.4210.2471.2021.AD z dnia 22.12.2021 r.

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 30.12.2021r. wydana została Decyzja Nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV w celu usunięcia kolizji z farmą fotowoltaiczną, przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Krasocin 2353 obręb 0016 Oleszno.