Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i komunikaty

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w dniu 26.04.2024r. na wniosek (zmieniony w dniu 08.05.2024r.) Gminy Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Ślęzak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

  ”Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Występy” na części działek o nr ewid.:

  - 321/1, 321/2, 320/1, 320/2, 319/1, 319/2, 318/4, 318/5, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9 obręb 0007 Gruszczyn gm. Krasocin;
  - 3/1, 3/2, 2/3, 2/4, 6, 52/1, 52/2, 58/1, 58/3, 58/4, 59/1, 59/2 obręb 0024 Występy gm. Krasocin.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Rudnik (do dz. o nr ewid. 525)" na części działek o nr ewid.: -525, 523, 650/2, 651, 394, 395, 396, 397/3 obręb 0025 Żeleźnica - Zabrody, gm. Krasocin.

 • INFORMACJA

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), informuje, że na wniosek z dnia 22.02.2024 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 26.02.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6341.22.2014.II z dnia 09.09.2014 r., dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Krasocinie, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z terenów utwardzonych wokół oczyszczalni, do rzeki Białki Krasockiej w km 13+400, poprzez istniejący wylot brzegowy urządzeń kanalizacyjnych.

 • INFORMACJA

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), informuje, że na wniosek z dnia 22.02.2024 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim 26.02.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6341.23.2014.11 z dnia 17.09.2014 r., dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie, na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Olesznie, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z terenów utwardzonych wokół oczyszczalni, do rzeki Czarnej Włoszczowskiej w km 16+675, poprzez istniejący wylot brzegowy urządzeń kanalizacyjnych.

 • OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz.775) dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1094), Wójt Gminy Krasocin, po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Prokop, zawiadamia Strony o wydanej w dniu 16.04.2024r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa osiemdziesięciu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi oraz drogami dojazdowymi zlokalizowanymi na części działki o nr ewid. 1899/1 w miejscowości Oleszno, gm. Krasocin".

 • Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.,poz. 1094), informuję że w dniu 16.04.2024r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą. Budowa osiemdziesięciu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi oraz drogami dojazdowymi zlokalizowanymi na części działki o nr ewid. 1899/1 w miejscowości Oleszno, gm. Krasocin".