Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenia i komunikaty

 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 61 § 4, art. 49a oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 282) zawiadamiamże na wniosek Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, z dnia 26.01.2021 r., w dniu 15.04.2021 r. została wydana decyzja SWKZ o pozwoleniu na prowadzenie innych działań na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, na działkach nr ewid, 100, 102, 104, 105, 1053, 1057, 1058/1, 107, 109, 110, 112, 113, 161/1, 264/2, 246/4, 271, 273, 271/1, 274/4, 274/5, 274/7, 276, 281, 284/2, 285, 287, 46, 47/1, 47/5, 70, 71, 75, 78, 81/3, 81/4, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99 obr. 0003 w miejscowości Chotów, polegających na: modernizacji o świetlenia ulicznego na terenie gminy Krasocin,

 • Zawiadomienie

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.02.2021 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 10,03,2021 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu 3x1HDPE wraz z kablami Z-XOTKtsd 36J, XzTKMXpw2x2x0,8 pod dnem rzeki Czarna z Olszówki (dz. nr ewid. 79 obr. Oleszno, gm. Krasocin, pow. włoszczowski).

 • obwieszczenie ŚWKZ

  ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH zawiadamia o wydaniu decyzji nr 4062/2021 z dnia 31.03.2021 r. znak: ZATiRA.IA.5161.35.2021, pozwalającej na wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w związku z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, gmina Krasocin.

 • Obwieszczenie

  Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach zawiadamia że na wniosek Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, z dnia 26.01.2021 r., w dniu 01.02.202 1 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie innych działań na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, na działkach nr ewid. 100, 102, 104, 105, 1053, 1057, 1058/1, 107, 109, 110, 112, 113, 161/1,
  264/2, 246/4, 271, 273, 271/1, 274/4, 274/5, 274/7, 276, 281, 284/2, 285, 287, 46, 47/1, 47/5, 70, 71, 75, 78, 81/3, 81/4, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99 obr. 0003 w miejscowości Chotów, polegających na: modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasocin,

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu średniego ciśnienia" na działkach nr ewid. 465/2 i 497 obręb 0018 Skorków gm. Krasocin.

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa konstrukcji pod platformę siedliskową bociana białego" na działce nr ewid. 2649 obręb 0016 Oleszno gm. Krasocin.

 • Zawiadomienie - obwieszczenie

  Wójt Gminy Krasocin zawiadamia że na wniosek Lhoist Bukowa Sp. z o.o., Bukowa ul. Osiedlowa 10, 20-105 Krasocin, złożony w dniu 09.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowego pieca do wypału wapna wraz z obiektami towarzyszącymi w zakładzie Lhoist Bukowa".

 • Informacja

  Wójt Gminy Krasocin informuje że w dniu 12.03.2021r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska.

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Krasocin, zawiadamia Strony o wydanej w dniu 12 marca 2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska". 

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

  Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Krasocin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.