Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i komunikaty

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 16.09.2021r. wydana została Decyzja Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku Domu Ludowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie miejsc postojowych w ilości do 35 sztuk dla samochodów osobowych, przewidzianych do realizacji na działkach nr ewid. 1604/4, 1605/1, 2543/1, obręb 0016 Oleszno, gmina Krasocin.

 • OGŁOSZENIE

  Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Krasocin podaje do wiadomości, że w dniu 30.08.2021r. wydana została Decyzja Nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego"

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej" na działkach nr ewid. 2/2, 2/4, 2/5 obręb 0003 Chotów gm. Krasocin, zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach
  określonych w poniższym pouczeniu. 

  W związku z powyższym informuje się, iż w każdym stadium postępowania strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym
  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Krasocinie w godz. pracy urzędu (tel. 41 39 17 026, e-mail: gmina@krasocin.com.pl).
   

 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Krasocin zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa budynku Domu Ludowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w ilości 35 szt." na działkach nr ewid. 1604/4, 1605/1, 2543/1 obręb 0016 Oleszno
  gm. Krasocin, zebrano materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu. 

  W związku z powyższym informuje się, iż w każdym stadium postępowania strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym
  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Krasocinie w godz. pracy urzędu (tel. 41 39 17 026, e-mail: gmina@krasocin.com.pI)
   

 • Obwieszczenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

  Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.09.2021r. do 29.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, w godzinach pracy urzędu oraz o opublikowaniu ww. opracowań na urzędowej stronie gminy. Zasięg obszarowy zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin obejmuje część obrębu Krasocin, zlokalizowaną przy granicy z obrębami Nowy Dwór i Ostrów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2021r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1,29-105 Krasocin, saJa nr 3. 


   

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Gmina Krasocin informuje o unieważnieniu postępowania nr RSOPSRA3.271.3.2021 z dnia 03.08.2021r. dot. wyboru oferty na obsługę organizacji imprezy pn. „Od ziarenka do bochenka - kręćcie się skrzydła krasocińskiego Wiatraka" w dniu 25 września 2021r.,, na obiekcie sportowym w miejscowości Lipie,gm. Krasocin - w zakresie: segment konsumpcyjny oraz segment rozrywkowy.

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Obsługa Organizacji Imprezy pn. „Od ziarenka do bochenka - kręćcie się skrzydła krasocińskiego wiatraka" w dniu 25 września 2021 r. (obsługa imprezy w zakresie ochrony, pomocy medycznej, toalet przenośnych typu standard).

 • Zaproszenie do składania ofert - organizacja ochrony, pomocy medycznej i toalet

  Wójt Gminy Krasocin zaprasza do składania ofert na obsługę organizacji imprezy pn. „Od ziarenka do bochenka - kręćcie się skrzydła krasocińskiego Wiatraka" w dniu 25 września 2021 r.

 • Zaproszenie do składania ofert - segment konsumpcyjny, rozrywkowy

  Wójt Gminy Krasocin zaprasza do składania ofert na obsługę organizacji imprezy pn. „Od ziarenka do bochenka - kręćcie się skrzydła krasocińskiego Wiatraka" w dniu 25 września 2021 r.