Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Krasocinie, ul.Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

Referat Spraw Obywatelskich, pok.13

Tel. 41 3917026 

 

Podstawa prawna:

-  ustawa o bezpieczeństwieimprez masowych   z dnia 20 marca 2009 r.(Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 ze zm.).

Procedurai  dokumenty:

Wcelu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dniprzed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

1)      występuje do organu z wnioskiem o wydaniezezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

2)      zwraca się do właściwych miejscowo:komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendantapowiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołówratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem owydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych dozabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu(terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

3)      powiadamia właściwego miejscowo:

a)   komendanta oddziału Straży Granicznej, wprzypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,

b)  komendanta terenowej jednostki organizacyjnejŻandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenachbędących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanychlub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, organizator załącza:

1)      dokumentację i informacje, o których mowaponiżej;

2)    program i regulamin imprezy masowej, wrazz informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

3)      regulamin obiektu (terenu), wraz zinformacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

4)      pisemną instrukcję określającą zadaniasłużby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5)      warunki łączności pomiędzy podmiotamibiorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

 Właściwi miejscowo: komendant powiatowy(rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej StrażyPożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowy inspektorsanitarny wydają opinie, o których mowa wyżej, w terminie 14 dni od dniaotrzymania wniosku o ich wydanie.

Opinie, o których mowa wyżej, zachowująważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Organizatordo wniosku dołącza:

1)      graficzny plan obiektu (terenu), na którymma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a)   oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia sięosób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowychdla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b)   oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktówczerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktówinformacyjnych,

c)   oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych,zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementówmających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d)   informacje o rozmieszczeniu służbporządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących wimprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz orozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

2)      instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2;

3)      terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lubterminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanychcyklicznie;

4)      informację o:

a)   liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

b)   przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa iporządku publicznego,

c)   liczbie, organizacji, oznakowaniu,wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służbyinformacyjnej;

5)      osobie wyznaczonej na kierownika do sprawbezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numeri datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do sprawbezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonegoryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznejdrugiego stopnia;

6)      informację o sposobie zapewnieniaidentyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczupiłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7)      informację o zainstalowanych urządzeniachrejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa  w art. 11ustawy;

8)      informację o powiadomieniu podmiotów, októrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3ustawy - w przypadku przeprowadzania imprezymasowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostekorganizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez MinistraObrony Narodowej;

9)      harmonogram udostępnienia obiektu lubterenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tegoobiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbęosób w czasie jej trwania.

 Opinie oraz instrukcję  organizator dołącza do wniosku  niezwłocznie, jednak nie później niż na 14dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

W przypadku gdy właściciel, posiadacz,użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma byćprzeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisamiprawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniemobiektu, organizator do wniosku  dołączaważne opinie  właściwych miejscowo:komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowegoinspektora sanitarnego.

W przypadku gdy właściciel, posiadacz,użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma byćprzeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawabudowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu,organizator do wniosku dołącza ważne opinie właściwych miejscowo: komendantapowiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektorasanitarnego.

 

Terminzałatwienia sprawy:

Organ wydajezezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przedplanowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

Trybodwoławczy:

Oddecyzji organu przysługuje odwołanie doSamorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławczerozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

 

Opłaty:

Opłataskarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82zł.