Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność pożytku publicznego i inicjatywa lokalna

Zasady dotyczące:

1. prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;

2. uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;

3. sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;

4. tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego;

5. warunków wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.).

Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych  we współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Współpraca, o której mowa wyżej, odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).

 Organy administracji publicznej:

1) wspierają w sferze zadań publicznych, o której mowa wyżej, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;

2) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa wyżej, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.

Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Obowiązujące wzory ofert mające zastosowanie podczas postępowania konkursowego znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) – poniżej zamieszczamy wzory z rozporządzenia.

INICJATYWA  LOKALNA

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:

1) działalności dot. strefy zadań publicznych, o których mowa w pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

2) działalności, o której mowa w  pkt 3, 4, 5, 16 i 27;

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa  w pkt 14;

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w pkt 17 i 19;

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w  pkt 18;

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w  pkt 20.

 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

Rada Gminy Krasocin w dniu 18 kwietnia 2011r. podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu  i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (zawiera m.in. wzory wniosków o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz sprawozdania z wykonania tego zadania – wzory zamieszczamy poniżej). Wnioski składać można do Urzędu Gminy w Krasocinie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym mają być realizowane. 

DOCXInicjatywa lokalna - wzór wniosku.docx (19,98KB)
DOCXInicjatywa lokalna - wzór sprawozdania.docx (21,25KB)
PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2014 rok..pdf (212,79KB)
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Krasocin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok.pdf (1,67MB)
DOCSprawozdanie Krasocin.doc (51,00KB)
PDFSprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.pdf (920,50KB)
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Krasocin z pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok.pdf (800,91KB)
PDFUchwała Nr II-11-14 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przyjecia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarzadowymi.pdf (1,71MB)
PDFUchwała Nr VII-44-11 Rady Gminy Krasocin z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (747,09KB)
PDFUchwała Nr XXXV-293-13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 listopada 2013 r..pdf (1,70MB)
PDFWójt Gminy Krasocin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2014 rok..pdf (903,53KB)
DOCWzór oferty.doc (119,00KB)
DOCWzór sprawozdania.doc (97,50KB)
DOCXWzór umowy.docx (33,52KB)
PDFZarządzenie Nr 13 - 2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie.pdf (1,47MB)
PDFZarządzenie Nr 15-2014 Wójta Gminy Krasocin z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniujacej oferty na realizacje zadań publicznych.pdf (595,69KB)