Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej „k.p.a", art.73 ust l i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1094), zwanej dalej "ustawą o udostępnianiu informacji", zawiadamiam że na wniosek Gminy Krasocin złożony przez Pełnomocnika Pana Dobiesława Śliza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Krasocin wraz z projektem budowy sieci kanalizacyjnej dla północnej części gminy Krasocin".

PDFZAWIADOMIENIE_RROŚ.6220.3.2024.RROŚGK2.pdf (299,41KB)