Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie: Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż., Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury - na dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

RADA GMINY KRASOCIN
UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29-105 KRASOCIN

Krasocin, 19 lutego 2024 r. 

ROA.0012.3.2.2024.DJ/
ROA.0012.4.2.2024.DJ/
ROA.0012.5.2.2024.DJ    

 

        Na podst. §84 ust. 1, §77 ust. 2 i ust. 6 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663 oraz z 2023 r. poz. 4974) zwołuję wspólne posiedzenie:

 

 • Komisji Planowania i Budżetu,
 • Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż.,
 • Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury

- na dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.        

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Spotkanie z dyrektorem zarządu dróg powiatowych w sprawie planowanych prac w zakresie utrzymania dróg.
 4. Opracowanie materiałów do publikacji w Biuletynie Gminy Krasocin.
 5. Zapoznanie się z kosztami działalności oświaty za 2023 r. i wykorzystaniem środków przeznaczonych na oświatę.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 r.
 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków w sprawie:
  • partycypowania w kosztach utrzymania przez Powiat Włoszczowski linii użyteczności publicznych w 2024 r. relacji Skorków – Włoszczowa – Skorków oraz Włoszczowa – Wojciechów – Włoszczowa;
  • wykonania nakładki asfaltowej (ewentualnie generalnego remontu) na drodze gminnej od drogi wojewódzkiej nr 786 do posesji Sułków 73 i 73a.
 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
  • Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026;
  • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów.
 9. Sprawy bieżące wynikające z prac właściwych dla komisji.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
BOGDAN BUKOWSKI

PDFZawiadomienie o wsp. pos. 3 komisji.pdf (155,98KB)
PDFZawiadomienie 2.pdf (142,81KB)