Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż., Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury - na dzień 11 grudnia 2023

RADA GMINY KRASOCIN
UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29-105 KRASOCIN

Krasocin, 6 grudnia 2023 r.

ROA.0012.2.7.2023.DJ/
ROA.0012.3.12.2023.DJ/
ROA.0012.4.12.2023.DJ/
ROA.0012.5.11.2023.DJ       

          

        Na podst. §84 ust. 1, §77 ust. 2 i ust. 6 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję wspólne posiedzenie:

 1. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 2. Komisji Planowania i Budżetu,
 3. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż.,
 4. Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury

- na dzień 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Opracowanie materiałów do publikacji w Biuletynie Gminy Krasocin.
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 rok.
 5. Opracowanie przez komisje stałe planów pracy na 2024 rok, obejmujących czas do zakończenia kadencji.
 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028, za lata 2020-2022";
  2. Statutu Sołectwa Borowiec;
  3. Statutu Sołectwa Brygidów;
  4. Statutu Sołectwa Bukowa;
  5. Statutu Sołectwa Chotów;
  6. Statutu Sołectwa Cieśle;
  7. Statutu Sołectwa Czostków;
  8. Statutu Sołectwa Dąbrówka;
  9. Statutu Sołectwa Gruszczyn;
  10. Statutu Sołectwa Jakubów;
  11. Statutu Sołectwa Karolinów;
  12. Statutu Sołectwa Kozia Wieś;
  13. Statutu Sołectwa Krasocin;
  14. Statutu Sołectwa Lipie;
  15. Statutu Sołectwa Ludynia;
  16. Statutu Sołectwa Mieczyn;
  17. Statutu Sołectwa Nowy Dwór;
  18. Statutu Sołectwa Oleszno;
  19. Statutu Sołectwa Ostrów;
  20. Statutu Sołectwa Skorków;
  21. Statutu Sołectwa Stojewsko;
  22. Statutu Sołectwa Sułków;
  23. Statutu Sołectwa Świdno;
  24. Statutu Sołectwa Wojciechów;
  25. Statutu Sołectwa Wola Świdzińska;
  26. Statutu Sołectwa Występy;
  27. Statutu Sołectwa Zabrody;
  28. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
  29. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparciaw postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”na lata2024-2028;
  30. przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu" Gminy Krasocin na lata 2024-2028.
 7. Sprawy bieżące wynikające z prac właściwych dla komisji.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
BOGDAN BUKOWSKI

PDFZawiadomienie o wsp. pos. 4 komisji.pdf (157,13KB)