Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krasocin.

Podstawa prawna
1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z poźn. zm.).
3. Ustawa z z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).
4. Uchwała Nr XXIV/206/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Wymagane dokumenty:
 
1. proponowany  lub istniejący rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały
2. wykaz pojazdów , którymi przewoźnik lub operator zamierza lub realizuje przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych
3. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców ( KRS ) albo odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
4. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego podmiotu gospodarczego (REGON)
5. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej ( NIP )
6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób
7. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Krasocin.

Przebieg sprawy

Przewoźnicy ubiegający się o uzyskanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, na podstawie złożonego we wniosku rozkładu jazdy, otrzymują wstępne uzgodnienie, niezbędne do uzyskania lub zmiany dokumentu uprawniającego do wykonywania regularnych przewozów osób. Po uzyskaniu w/w dokumentu przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii wydanego/zmienionego dokumentu uprawniającego do wykonywania regularnych przewozów osób (zezwolenie/ zaświadczenie). Dokument ten jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Krasocin, a przewoźnikiem, regulującej szczegółowe zasady korzystania z przystanków oraz zasady płatności z tego tytułu. Korzystanie z przystanków autobusowych przez Przewoźników może odbywać się wyłącznie na podstawie zawartej umowy z Gminą Krasocin. Przewoźnik jest zobowiązany pisemnie informować Gminę o wszelkich zmianach dotyczących oznaczenia i adresu przedsiębiorcy, jak również dostarczyć rozkład jazdy po każdej korekcie lub po przedłużeniu okresu ważności zezwolenia w ciągu 14 dni od zaistniałej sytuacji.

Opłaty związane z wykonanie usługi:

Korzystanie z przystanków jest płatne i zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/206/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 28 grudnia 2013 r. opłata wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin. Podstawą do określenia ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym jest obowiązujący rozkład jazdy.
Termin załatwienia sprawy:

Od dnia złożenia kompletnego wniosku - do miesiąca.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów we wniosku, przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin
Referat Inwestycji, pok. Nr 17
tel. 41 3917026 w. 122
e-mail: budownictwo@krasocin.com.pl
Pliki do pobrania:

PDFMapa przystankow.pdf
DOCWniosek o udostepnienie i podpisanie umowy.doc
DOCUmowa na korzystanie z przystanków.doc
PDFWykaz przystanków.pdf