Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego

1. Podstawa prawna.

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,poz. 260 ze zm.),
- uchwała Nr XIX/83/04 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2004 r. Nr 115, poz.1610).

2. Wymagane dokumenty.

- Wypełniony wniosek
- Plan sytuacyjny, z zaznaczeniem planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

- Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego (dla dróg o nawierzchni twardej).

- Kopia pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub kopia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

DODATKOWO:

- Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
- Uprawnienia budowlane kierownika robót + przynależność do Izby Inżynierów (kopia).
- KRS lub decyzja o prowadzeniu działalności gospodarczej (kopia) – dotyczy podmiotów gospodarczych.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

3. Dokumenty do wglądu.

- Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym
- Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót
- Opinia ZUDP
- Decyzja na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

4. Opłaty.

a) Opłata za zajęcie pasa drogowego w wyniku prowadzenia robót:

· za zajęcie jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł/m2 za dzień
· za zajęcie jezdni od 20% do 50% szerokości – 5,00 zł/m2 za dzień
· za zajęcie jezdni ponad 50% szerokości – 8,00 zł/m2 za dzień
· w/w opłaty stosuje się również za zajęcie chodników, placów, zatok autobusowych i postojowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
· za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł/m2 za dzień,
· zajęcie pasa drogowego trwające przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień,

b) Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i obiektów (części urządzeń lub obiektów) nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobierana  w wysokości:

· 10,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w terenie zabudowanym,
· 5,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w terenie niezabudowanym,
· 100,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim,

5. Termin załatwienia sprawy.

do 30 dni

Czas wydania decyzji zostaje wydłużony w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub szczególnie skomplikowanych spraw.

6. Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Gminy w Krasocinie,
ul. Macierzy Szkolnej 1,
29-105 Krasocin

Referat Inwestycji, pok. Nr 17
Tel. 41 3917026 w. 122
e-mail: budownictwo@krasocin.com.pl

7. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć (w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji) za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

8. Pliki do pobrania.

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.docx (17,51KB)