Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.), Wójt gminy Krasocin informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie Wójt Gminy Krasocin wyznacza termin 01.08.2023  (nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy), na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeśli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Stosownie do art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w oświadczeniu właściciel nieruchomości  wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 Zgodnie z art. 6c ust.3e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt jest obowiązany do zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. W nawiązaniu do powyższego informuję, że przedmiotowa umowa będzie obowiązywać od 01.01.2024 do 31.12.2024.

PDFINFORMACJA_ZNAK_RROŚ. 271.3. 2023.RROŚGO4.pdf (124,62KB)