Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urząd Gminy w Krasocinie, pok. nr. 19, tel. 41 39 17 026 w.120

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek pisemny o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej.
2. Załączniki do wniosku
-  dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (metryka) oraz ewentualnie sposób oznakowania,
-  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
- aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie.

INFORMACJE NA TEMAT OPŁAT

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa wynosi  82 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej;
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Krasocinie -Nr 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049 Bank Spółdzielczy we Włoszczowie O/Krasocin,  z dopiskiem: "Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną”

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Decyzję można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Krasocinie,  ul. Macierzy Szkolnej 1 , pok. 19 lub za pośrednictwem poczty.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm).

DODATKOWE INFORMACJE

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. Nr 77 poz.687), wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.
 Wniosek o wydanie zezwolenia składa się w urzędzie właściwym ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywanie psa,
Właściciel psa jest zobowiązany do powiadomienia organu wydającego zezwolenie o zmianie określonego w decyzji miejsca utrzymywania psa oraz o zbyciu lub śmierci zwierzęcia w ciągu 14 dni od daty zaistniałej zmiany.
Właściciel psa zobowiązany jest do przedstawienia wydanej decyzji właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, w której utrzymywany jest pies w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Pliki do pobrania:

PDFPSY_AGRESYWNE_WNIOSEK.pdf (208,29KB)