Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krasocin w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
- prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych,prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Podstawa prawna

 • art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998 nr 116 poz. 753);
 • Uchwała NR XIV/141/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2016r. poz. 1087),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Krasocin
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin
w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00

Wtorek: 7.00 - 16.00

Środa: 7.00 - 16.00

Czwartek: 7.00 – 16.00

Piątek: 7.00 - 14.00

Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie danego rodzaju działalności wraz z załącznikami:

 • Aktualne zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych;
 • Aktualne zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 • Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (nie dotyczy przedsiębiorców figurujących w bazie danych CEIDG);
 • Stosowne do prowadzonego rodzaju działalności kopie dokumentów określone w załącznikach do Uchwały NR XIV/141/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  (oryginały do wglądu);
 • Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności;
 • Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą w zakresie prowadzonej działalności;
 • Oświadczenie o niekaralności;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku złożenia kopii, należy dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:
1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem; 2.Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Opłaty

 • 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
 • 308,00 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (50% stawki określonej od zezwolenia);
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Gminy Krasocin BS O/Krasocin 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049 lub do kasy Urzędu Gminy Krasocin

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Pliki do pobrania:

DOCXUCHWALA.docx (22,12KB)
ODTWNIOSEK.odt (21,42KB)